بررسي تحليلي تجارت جهاني مبلمان و ارزيابي جايگاه ايران


فروش ویژه مبل ها
مبلمان منزل


بررسي تحليلي تجارت جهاني مبلمان و ارزيابي جايگاه ايران

بررسي تحليلي تجارت جهاني مبلمان و ارزيابي جايگاه ايران

ایران در ردیف کشور های برتر صادرات مبل

بررسي تحليلي تجارت جهاني مبلمان و ارزيابي جايگاه ايران
بررسي تحليلي تجارت جهاني مبلمان و ارزيابي جايگاه ايران

 قطعاً کشور های عراق، افغانستان و دیگر کشورهای منطقه نیز می توانند در این بررسی مورد توجه قرار گیرند که در این فرصت دسترسی به آمار آنها میسر نگردید. در بین کشورهای منتخب منطقه، وضعیت این کشورها از جهت صادرات و واردات مبلمان مورد بررسی قرار گرفته تا تصویر دقیق تری از تجارت مبلمان در منطقه و فرصت های پیش روی دست یافت.

الف( صادرات

وضعیت صادرات 13 کشور منتخب به همراه ایران طی دوره 2001-2005 در جدول زیر آورده شده است. همانگونه که از جدول و نیز نمودار مربوط استنباط میگردد کشور چین با متوسط 8/ 4 میلیارد دلار صادرات در رتبه اول قرار دارد و پس از آن نیز کشور ترکیه با قریب به190 میلیون دلار در رتبه دوم و روسیه با 130 میلیون دلار در رتبه سوم قرار دارند و ایران نیز با قریب به ده میلیون دلار پس از عمان در رتبه ششم قرار دارد. همانگونه که از ارقام فوق پیداست ایران درطی سال های 2005 – 2001 در رتبه ششم صادرکننده مبل در کشورهای منطقه قرار داشت ولی در سال های اخیر با کاهش حجم صادرات در رتبه های پایین تری نسبت به کشورهای پاکستان و سوریه قرار دارد. در بین این کشور ها، چین، ترکیه، روسیه و عربستان سعودی، همواره از ایران در زمینه صادرات مبلمان در رده های بالاتری قرار داشتند.
بدون نظر

ثبت نظر

منتظر پاسخ هستم